ΕΛΛΗΝΙΚΑ greek language 希臘文

Χαιρετε = wish you have joy 祝你愉快

tone not like mandarine. 聲調不像中文
One word , not combine syllabes. 單字,不是音節的組合

ΕΓΩ I 我
Εγώ ε γ ω
εςυ σ υ you 你

Αυτος αυ (af) τ ο ς he 他
Αυτη αυ τ η she 她
Αυτο αυ τ ο it 它

εμεις ε μ ει( ) ς we 我們
εσεις σ ει ς you 你們

αυτοι αυ τ οι( ) they 他們
αυτες αυ τ ε ς they她們
αυτα αυ τ α they它們

η = ι = υ = οι = ει
ω = ο
σ = ς

the verb 動詞

θελω want 想要 θ like theory 就像是 theory(理論) λ=l ου= ν=n
θελ + ω

εγω θελ+ω
εσυ θελ+εις
αυτος
αυτη
αυτο θελ+ει

εμεις θελ+ουμε
εσεις θελ+ετε
αυτοι θελ+ουν


-εις
-ει
-ουμε
-ετε
-ουν

from the ending we understand the subject , who wants!!!!從字尾我們知道主格是第幾人稱。

Wrong 錯誤

Εσυ θελω

Λεγω λεγ+ω

εγω
εσυ
αυτος
αυτη
αυτο
εμεις
εσεις
αυτοι
αυτες
αυτα


-εις
-ει
-ουμε
-ετε
-ουν

λεγ -ω
λεγ -εις
λεγ -ει
λεγ -ουμε
λεγ -ετε
λεγ -ουν

Λεγ+

Question , only with ; increase the voice tone only.疑問句用「;」來表示,只提高聲調。
Τι= what 什麼
Τι λεγω;
Τι λεγεις;

Nagation否定句 δεν=not 不
Δεν θελω
Δεν θελεις

Other verbs 其他的動詞
Κανω =do 做
Γραφω=write 寫
Εχω =have 有 βλεπω =see 看
πινω =drink 喝 ξερω=know 知道
διαβαζω= read 讀
the object 受詞

http://www.kypros.org/cgi-bin/lexicon/

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/resolveform
http://cgi.di.uoa.gr/~infodict/English/dict_search.html

download free dictionary
http://www.translatum.gr/dictionary/download-greek.htm

http://www.ectaco.co.uk/English-Greek-Dictionary/
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/resolveform

greek words in English
http://www.greekconnection.com/pages/dict.htm

greek Chinese
http://www.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html
http://www.tialsoft.com/chinese-translation/

paper dictionary
http://www.oup.com.au/content/General.asp?ContentID=378&MasterID=56
http://www.papasotiriou.gr/category.gbook.asp?deid=10603&iOrderByMode=1&...

nouns 名詞
the article 冠詞
Masculine陽性
ο
του
τον
-
οι
των
τους
-
Female陰性
η
της
την
-
οι
των
τις
-
Neutral中性
το
του
το
-
τα
των
τα
-

Who ? 誰?
belogs to whom?所有格?
Object受詞
call !! 呼詞
who? 誰?

Object受詞
belogs to whom? 所有格?
call them 複數呼詞

Το νερο=water水 Το γραμμα=letter 信,字母
Το βιβλιο=book 書 Τα χρηματα=money錢
Η χαρα=joy喜樂 Η αγαπη=love愛
Τι θελεις? Θελω το νερο.
Τι θελει? Αυτη θελει την αγαπη
Τι πινεις? Drink喝
Τι διαβαζω? Read讀
Who ? 誰?
belogs to whom?所有格?
Object受詞
call !! 呼詞
who? 誰?

Object受詞
belogs to whom? 所有格?
call them 複數呼詞

αδελφ-οs
αδελφ-ου
αδελφ-ον
αδελφ-ε
αδελφ-οι
αδελφ-ων
αδελφ-ους
αδελφ-οι
φιλ-οs
φιλ-ου
φιλ-ον
φιλ-ε
φιλ-οι
φιλ-ων
φιλ-ους
φιλ-οι
ο
του
τον
-
οι
των
τους
-
Τι γραφω? write寫

η
της
την
-
οι
των
τις
-
φιλ-η
φιλ-ης
φιλ-η
φιλ-η
φιλ-ες
φιλ-ων
φιλ-ες
φιλ-ες
αδελφ-η
αδελφ-ης
αδελφ-η
αδελφ-η
αδελφ-ες
αδελφ-ων
αδελφ-ες
αδελφ-ες
το
του
το
-
τα
των
τα
-
νερο
νερου
νερο
νερο
νερα
νερων
νερα
νερα
βιβλιο
βιβλιου
βιβλιο
βιβλιο
βιβλια
βιβλιων
βιβλια
βιβλια
Οχι = no不
Ναι = yes是

Εσυ τι θελεις ? εγω θελω το βιβλιο
Αυτη τι θελει? Αυτη θελει το νερο
Ξερεις τον αδελφο? Οχι ,δεν ξερω τον αδελφο.
Εσεις διαβαζετε τα βιβλια? Δεν διαβαζουμε τα βιβλια
Αυτοι βλεπουν το σχολειο.
Ο αδελφος εχει βιβλια
Ο αδελφος εχει φιλο
Ο αδελφος εχει φιλη

ειμαι
εισαι
ειναι
ειμαστε
ειστε
ειναι

εγω
εσυ
αυτος
αυτη
αυτο
εμεις
εσεις
αυτοι
αυτες
αυτα

I am我是

 

全站熱搜

基督徒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()